Полезно

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Кадастрална карта на България

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за устройство на територията

Закон за собственноста и ползването на земеделските земи

Често задавани въпроси (FAQ)

Какво е геодезията и какви проблеми решава?

Според класическата дефиниция геодезията е „наука, която се занимава с измерването и картографирането на повърхността на Земята“. Това включва определяне на геометричната форма на Земята (геоид, терен), ниво на гравитационното поле и ориентацията на Земята в космоса (въртене на Земята). Геодезията позволява да се получат точни количествени данни за обектите в пространството, както и точното позоциониране на новопроектирани обекти.

Какво е кадастрална карта?

Кадастърът по начало е опис, регистър на поземлените имоти в дадена страна. С течение на историческото му развитие, той включва и мащабно изображение на имотите с границите им под формата на кадастрална карта или кадастрални планове с имената (кадастралните идентификатори) на отделните имоти. Заедно с кадастралната карта (кадастралните планове) се създава регистърът с данни за имотите, за носителите на права върху имотите и основанията за собственост или други вещни права.

Какво е трасиране?

Чрез трасирането се материализират данните от чертежите и плановете на място. Трасираните точки се обозначават с дървени колчета, метални пирони, спрей или друго.

Какво е ПУП?

Той конкретизира устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания. Предвижданията на подробните устройствени планове са задължителни за инвестиционното проектиране.

Какво е 3D моделиране?

Триизмерното моделиране е процесът на създаване на дигитална, математическа репрезентация на обекти от реалния живот. Тя се извършва с помощта на компютър и съответен софтуер. Чрез този софтуер се създава триизмерна репрезентация на повърхността на кой да е обект, с помощта на полигони, ръбове и точки, в симулирана триизмерна среда. Триизмерните модели могат да бъдат завъртани и разглеждани от различни ъгли, под различно осветление, могат да бъддат с различни повърхности и т.н.

Какви са цените на услугите, които предлагате?

Окончателните цени за дадена дейност се представят на клиента след проведен разговор и след подробно запознаване с цялата документация. При всяка ситуация се подхожда индивидуално. Крайната цена за конкретен вид услуга може да се определи след като станат ясни местоположението на обекта, качество на изходните данни, а оттам ще се определи техниката на работа, тип инструменти, които ще се използват, стойност на вложените материали, изискваната точност, вземат се предвид метеорологичните условия и др.

В какъв срок ще бъде изпълнена услугата?

Срокът за изпълнение на дадена услуга зависи от сложността на конкретния проблем. Ние се стараем максимално бързо да реагираме и да решим поставената задача, като кратките срокове не ни притесняват.

Какви лицензи притежавате?

“ГЕО ВИЖЪН 93” ЕООД е лицензирана от “Агенцията по геодезия картография и кадастър”, като правоспособно юридическо лице за извършване на дейности по геодезия, картография и кадастър. Ние сме напълно подготвени да ви предоставим най-добрите решения, като наред с опита, индивидуалния подход и вниманието към детайла, разполагаме и с удостоверения за пълна проектантска правоспособност от КИИП.